Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2018

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallitusten jäsenten palkkiot seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 40 000 euroa vuodessa
  • Jokaiselle hallituksen muulle jäsenelle 20 000 euroa vuodessa.

Noin 40 %:a hallituksen jäsenelle maksettavista palkkiosta maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenelle yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. Yhtiön hallituksen jäsenille luovutettiin tilikauden 2018 aikana palkkioina yhteensä 43 495 yhtiön osaketta.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu Panostajan palkitsemisjärjestelmään, eivätkä he ole työsuhteessa yhtiöön.

Hallituksen jäsenten palkkiot tilikaudella 2018, euroa:

Hallitus Palkkio osakkeina Palkkio rahana Palkkiot yhteensä
Jukka Ala-Mello 16 000 24 000 40 000
Eero Eriksson 8 000 12 000 20 000
Hannu Tarkkonen 2 000 3 000 5 000
Tarja Pääkkönen 8 000 12 000 20 000
Antero Virtanen 2 000 3 000 5 000
Hannu-Kalle Reponen 6 000 9 000 15 000
Mikko Koskenkorva 0 20 000 20 000
Yhteensä 42 000 83 000 125 000

 

Toimitusjohtajan ja johdon palkitsemisperiaatteet

Johdon palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmät koostuvat rahapalkasta, luontoiseduista sekä osakepalkkiojärjestelmästä.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jonka mukainen palkka on kiinteä. Toimitusjohtajan eläke määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan.

Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on 6 kuukautta ja eroraha vastaa 12 kuukauden palkkaa.

Tilikaudella 2018 toimitusjohtajan vuosiansiot ja muut etuudet olivat maksuperusteisesti 234 401 euroa jakautuen seuraavasti:

Kiinteä palkan osa Tulospalkkio vuodelta 2018* Yhteensä
Juha Sarsama 211 173 23 228 234 401

*Tulospalkkio-osuus on osa osakepalkkiojärjestelmää.

Muiden johtoryhmäläisten palkasta ja muista eduista päättää toimitusjohtaja. Muiden johtoryhmän jäsenen palkka on kiinteää ja eläke määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan. Muiden johtoryhmäläisten vuosiansiot ja muut etuudet olivat tilikaudella 2018 yhteensä 488 437 euroa.

Kiinteä palkan osa Tulospalkkio vuodelta 2018* Yhteensä
Muut johtoryhmäläiset 444 320 44 117 488 437

*Tulospalkkio-osuus on osa osakepalkkiojärjestelmää.

 

Hallituksen voimassaolevat valtuutukset ja osana palkitsemista tehdyt päätökset

Yhtiön 5.2.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 30 000 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien että yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamista. Valtuutuksen perusteella hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen perusteella on tähän mennessä annettu yhteensä 800 000 osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmä

Panostajalla oli käytössä tilikauden 2018 loppuun jatkuva osakepalkkiojärjestelmä, jossa siihen kuuluville johtoryhmän jäsenille voitiin myöntää palkkiona Panostajan osakkeita asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tavoitteet asetettiin tilikauden pituisille ansaintajaksoille Panostaja-konsernin liikevoiton ja/tai muiden toiminnallisten tavoitteiden perusteella ja viiden (5) vuoden pituiselle ansaintajaksolle (vuodet 2014–2018) kumulatiivisen tulos per osake (EPS)-tunnusluvun perusteella.

Osakepalkkiojärjestelmä päättyi 31.10.2018, jonka seurauksena kohderyhmälle luovutetaan joulukuussa 2018 yhteensä 152 371 Panostajan osaketta. Lisäksi mahdollista palkkiota maksetaan siten rahana, että se kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiona saatujen osakkeiden osalta johtoryhmän jäsenillä on velvollisuus olla luovuttamatta osakkeita 27 kuukauden aikana niiden saamisesta, pois lukien viiden vuoden EPS -tunnusluvun perusteella ansaittuja osakkeita 125 500 kappaletta.

Panostaja Oyj:n hallitus päätti 13.12.2017 jakaa johdolle osakepalkkioina yhteensä 36 261 osaketta, joiden arvo luovutushetkellä oli yhteensä 32 635 euroa. Lisäksi palkkiota maksettiin rahana yhteensä 34 710 euroa, jolla katettiin palkkiosta aiheutuvat verot. Luovutetut osakkeet ja rahana maksetut palkkiot jakautuivat seuraavasti:

Osakkeita,
kpl
Osakkeiden arvo, € Rahapalkkio,
Palkkio yhteensä, €
Juha Sarsama 13 359 12 023 11 205 23 228
Muut johtoryhmäläiset 22 902 20 612 23 505 44 117
Osakkeita yhteensä 36 261 32 635 34 710 67 345

Johtoryhmän jäsenillä on tilinpäätöshetkellä 31.10.2018 henkilökohtaisessa tai määräysvallassaan olevan yhtiön omistuksessa yhteensä 1 250 000 kpl osakepalkkiojärjestelmään liittyvää Panostajan osaketta, jotka johtoryhmän jäsenet ovat sitoutuneet säilyttämään omistuksessaan järjestelmän voimassaoloajan. Kannustin- ja sitouttamisjärjestelmässä oleva johdon osakeomistus jakaantuu seuraavasti:

 

Juha Sarsama / Pravia Oy 550 000
Tapio Tommila / Comito Oy 300 000
Miikka Laine 200 000
Minna Telanne 200 000
Osakkeita yhteensä  1 250 000

 

Johtoryhmän jäsenet ovat rahoittaneet sijoituksensa osittain itse ja osittain yhtiön lainoituksen avulla ja jäsenet kantavat aidon yrittäjäriskin järjestelmään tekemänsä sijoituksen osalta.